ติดต่อเรา

   

ติดต่อเรา       บริษัท ฐานทอง โมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด 

                                 เลขที่ 97 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 30 แขวงหนองบอน

                           เขตประเวศ  กทม. 10250 

 

                            สำนักงานโทร.  02-3280321 , 02-3280322

                                                        Mobil. 099-2653981 , 093-5485533 , 061-3252847 , 095-9631948

                                                        Email. thanthong.sale@gmail.com
ประกาศการพ้นสภาพพนักงาน

                                                                                                                                                       วันที่ 15 มิถุนายน  2562

                                                                     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

                                                                     ของ นายภิญโญ  อยู่เย็น (ดาว/ภิญ)  และ น.ส. วิชุนี  โตตระการ (จุ๊บ/จอย)

                                                                 เรียน ท่านลูกค้า , คู่ค้า , บริษัท , ห้างร้าน และ ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                                                               เนื่องด้วย บริษัท ฐานทอง โมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด   ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

                                                                 

                                                                       ของ  นายภิญโญ อยู่เย็น  ( ตำแหน่ง ช่างติดตั้ง ) ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2562                                     

                                                                 และ นางสาว วิชุนี  โตตระการ ( ตำแหน่ง ฝ่ายขาย)  ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป 

                                                                การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ฐานทอง โมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด  

                                                                บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้นไป

                                                                จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม บริษัทคู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ

                                                                เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ 

                                                                หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3280321 – 2 หรืออีเมล์ (E-Mail) : thanthong.sale@gmail.com

 

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                 บริษัท ฐานทอง โมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด     
                                                                                                                            Thanthong Moderngroup Co.,Ltd.

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 26,723